സിഎഎ: പൗരത്വം തേടുന്ന അപേക്ഷകർക്കായി കേന്ദ്രം മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി

നേരത്തെ, സിഎഎ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹരായ ആളുകൾക്കായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഒരു പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.