വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന രണ്ട് ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഒരു കുടക്കീഴിൽ താമസിക്കരുത്; ഭർത്താവായ ബിഎസ്പി സ്ഥാനാർത്ഥി വീട് വിട്ടു

അദ്ദേഹം ഇവിടെ പരസ്‌വാഡയിൽ നിന്നുള്ള ഗോണ്ട്വാന ഗാന്ത്ര പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോഴും ഞാൻ കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ ബാലാഘ