ബ്രിട്ടനിൽ ചാൾസ് രാജാവിന്റെ കിരീടധാരണം അസാധുവാക്കിയേക്കാം; കാരണം അറിയാം

രാജകീയ ജീവചരിത്രകാരൻ ആന്റണി ഹോൾഡൻ അവകാശപ്പെട്ടത് ചാൾസ് രാജാവിന്റെ വ്യഭിചാര കുറ്റസമ്മതം ഒരു ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന്