വില്ലത്തിയാവണം; നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് കത്രീന കൈഫ്

അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആ മാറ്റത്തെ ചെറുതായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും, അത് നിങ്ങളുടെ ജോലി