കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ‘ഇന്ദിര രസോയി യോജന’ ഇനി ശ്രീ അന്നപൂർണ രസോയ് യോജന; പേരുമാറ്റി രാജസ്ഥാൻ ബിജെപി

ദരിദ്രരും ദരിദ്രരുമായ ആളുകൾക്ക് വെറും 8 രൂപയ്ക്ക് പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന ഇന്ദിര രസോയ് യോജന 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ 'ആരും