കേന്ദ്രം അരികൊടുത്തില്ല; ‘അന്ന ഭാഗ്യ ‘ക്ക് പകരമായി കർണാടകയിൽ പണ കൈമാറ്റ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൽകിയ ഉറപ്പ് നടപ്പാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ കുലുങ്ങില്ല. അതിനാൽ, തൽക്കാലം