കർണാടകയിൽ ആഞ്ജനേയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വാഗ്ദാനം

ഞങ്ങൾ ആഞ്ജനേയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ആഞ്ജനേയൻ ഇവിടെയാണ് ജനിച്ചതെന്നതിന്