നേതാജി ഇടതുപക്ഷക്കാരൻ; അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ ആര്‍എസ്എസ് ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു: അനിത ബോസ്

ഇരു മൂല്യവ്യവസ്ഥയും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. നേതാജി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ആദര്‍ശങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ആര്‍എസ്എസിന് തോന്നിയാല്‍ അത് നല്ലതായിരിക്കും