2000 കോടി രൂപയുടെ കറൻസിനോട്ടുകളുമായി കേരള പൊലീസ് സംഘം; ആന്ധ്ര പൊലീസ് തടഞ്ഞുവച്ചു

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു പന്ത്രണ്ടോടെ അനന്തപുർ ജില്ലയിൽ കേരള സംഘത്തെ ആന്ധ്ര പൊലീസ്, റവന്യു സംഘം തടഞ്ഞു. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾ‌പ്പെടെ