ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ റഷ്യയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കും; പോളിഷ് അംബാസഡർ പറയുന്നു

കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ചൈന നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു