കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ അന്തസ്സിന് നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തി; ആലപ്പുഴയിൽ ഏരിയാകമ്മിറ്റി അംഗത്തെ പുറത്താക്കി സിപിഎം

എ പി സോണ വീട്ടിൽ കയറിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് പാർട്ടിയിൽ പ്രവ‍ർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് പരാതി നൽകിയത്.