ഗാസയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രിയുമായുള്ള ബന്ധം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് നഷ്ടമായി

ശുദ്ധജലത്തിന്റെ അഭാവവും ഇന്ധനത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങളും വെന്റിലേറ്ററുകളും ഇൻകുബേറ്ററുകളും അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള