ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അൽഷിബ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര യുദ്ധനിയമം ലംഘിച്ച്

ഏതാണ്ട് എല്ലാ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സേവനങ്ങളും വിച്ഛേദിക്കുകയും ഗാസയെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ അതിന്റെ