വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് കുരുക്ക്; ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ പരമാവധി പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ പാർലമെൻററി സമിതി നിർദ്ദേശം

നിലവിലെ പോലെ വിമാനക്കമ്പനികൾ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് സമിതി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വിമാന നിരക്ക്