സമീപഭാവിയിൽ ഇന്ത്യ വ്യോമയാന മേഖലയിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ വിപണിയായി മാറും: പ്രധാനമന്ത്രി

സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് നമ്മുടെ ദേശീയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നയത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന വശമാണ്