അഹമ്മദ്‌നഗറിന്റെ പേര് ‘അഹല്യദേവി നഗർ’ എന്ന് മാറ്റാൻ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ

സെപ്തംബർ 7 ന് അഹമ്മദ്‌നഗർ ജില്ലാ കളക്ടർക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷണൽ കമ്മീഷണർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി കെസർകർ പറഞ്ഞു.