അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകണം; കർശന നിർദ്ദേശവുമായി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ

അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകാൻ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ ജില്ലാ ഭരണാധികൾക്കു കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി