ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോലും പ്രയാസം; കളിക്കുന്ന സമയം ഷോയിബ് അക്തർ വളരെയധികം കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എടുത്തു; ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ സജീവമായ ദിവസങ്ങളിൽ അക്തർ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എടുക്കാറുണ്ടെന്ന് ഒരു വലിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തി ഷാഹിദ്