ലോകത്ത് ആദ്യം; റോബോട്ട് അഭിഭാഷകൻ മനുഷ്യന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ വാദിക്കും

അതേസമയം, AI വികസിപ്പിച്ച കമ്പനിയായ DoNotPay, കോടതിയുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിയുടെ പേരിനെക്കുറിച്ചും മൗനം പാലിക്കുകയാണ്