“ദില്ലി ചലോ” പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ നിയമ സംഘം രൂപീകരിച്ചു

അതേസമയം വിളകൾക്ക് മിനിമം താങ്ങുവിലക്ക് നിയമപരമായ ഗ്യാരണ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ