ഇടുപ്പിന് പരിക്കേറ്റു; വിംബിൾഡൺ ചാമ്പ്യൻ വോൻഡ്രോസോവ അഡ്‌ലെയ്ഡ് ഇന്റർനാഷണലിൽ നിന്ന് പിന്മാറി

അതേസമയം ആറാം സീഡായ ജെലീന ഒസ്റ്റാപെങ്കോ മൂന്നാം സെറ്റിൽ 5-2ന് മത്സരത്തിനായി സെർവ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ തകർന്നു, അടുത്ത ഗെയിമിൽ