ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ് ബെംഗളൂരുവിൽ 3,000 കോടി രൂപയുടെ ഭവന പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുന്നു

സെഞ്ച്വറി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 100 ശതമാനം പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപസ്ഥാപനമായ ബിർള എസ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്