ജർമ്മൻ കായിക ഭീമൻ ‘അഡിഡാസ്’ നിർമ്മിച്ച കിറ്റുകൾ റഷ്യൻ ഫുട്‌ബോൾ താരങ്ങൾ ധരിക്കില്ല

2023 ൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡിഡാസ് കിറ്റ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും," അലക്സാണ്ടർ ഡ്യൂക്കോവ് ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു

ജർമ്മൻ സ്‌പോർട്‌സ് വെയർ ഭീമൻ അഡിഡാസ് റഷ്യയിൽ വൻതോതിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്

ഖമിൻസ്കി പ്രാദേശിക അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിക്കാൻ റഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മിഖായേൽ മിഷുസ്റ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.