രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് മണിപ്പൂർ ബിജെപി അധ്യക്ഷ

ഇവിടെ ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സംസ്ഥാന സന്ദർശനത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സാഹചര്യം