ബുക്കിംഗ് തീരെയില്ല; എസി-3 ഇക്കണോമി ക്ലാസുകള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയില്‍വേ

സാധാരണ എസി 3 കോച്ചുകളേക്കാൾ 6-7 ശതമാനം കുറവ് യാത്രാനിരക്കിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ ഈ എസി-3 ഇക്കണോമി ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചത്.