തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പെരിയാർ പ്രതിമകൾ നീക്കും: അണ്ണാമലൈ

തങ്ങളുടെ ഈ വാഗ്ദാനം നടപ്പാക്കാൻ ബിജെപി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അണ്ണാമലൈ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന്, ശ്രീരംഗത്തിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന്, ബിജെപി നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം