ജയിലർക്ക് എ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണം; മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജി

ഈ രീതിയിൽ അക്രമങ്ങള്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ നിസാരവല്‍ക്കരിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സെന്‍ട്രല്‍ ബോര്‍ഡ്