രാജ്യത്തെ 9 സംസ്ഥാനങ്ങൾ സിബിഐക്ക് പൊതുസമ്മതം പിൻവലിച്ചു; കേന്ദ്ര മന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ

ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചില കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് നൽകിയ പൊതുസമ്മതം പിൻവലിച്ചതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി