മാർച്ച് ഒന്നിന് പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്വർണമോതിരം, വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ; സ്റ്റാലിന്റെ 70-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കാൻ ഡിഎംകെ

ചെന്നൈയിലുള്ള വൈ.എം.സി.എ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന പിറന്നാൾ ആഘോഷ ചടങ്ങ് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യവിളംബരം കൂടിയാകും.