റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റായി പുടിന്‍ അഞ്ചാം തവണയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

റഷ്യയെ നയിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കർമ്മമാണെന്ന് ആയിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞയ്‌ക്ക് ശേഷം പുടിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം. പ്രയാസമേറിയ സമയത്തിന്