റിക്ഷാ ഡ്രൈവറിൽ നിന്ന് യുവതിക്ക് 5 രൂപയ്ക്ക് പകരം ലഭിച്ചത് ഒരു യൂറോ നാണയം; പോസ്റ്റ് വൈറൽ

"റിക്ഷാ വാലെ അങ്കിളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അഞ്ച് രൂപ നാണയത്തിന് പകരം ഒരു യൂറോ ലഭിച്ചു????????"- പോസ്റ്റിന്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ, ഉപയോക്താവ്