ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കീറിമുറിച്ചു; നാറ്റോ ആക്രമണം ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് സെർബിയ

ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കീറിമുറിച്ചു. നിങ്ങൾ 79 കുട്ടികളെയും 2,500 പേരെയും സാധാരണക്കാരെ മാത്രമല്ല, സൈനികരെയും പോലീസിനെയും