2025-ൽ പ്രയാഗ്‌രാജിൽ മഹാകുംഭമേള; ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം; മത്സരവുമായി യോഗി സർക്കാർ

ഇതുവരെ, സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ആശയങ്ങൾ മാത്രമാണ് മഹാകുംഭം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.