രാജ്യത്തെ സമ്പത്തിന്റെ പകുതിയും 100 പേരുടെ കൈകളിലാണ്; മോദിയുടെ കീഴിൽ ‘രണ്ട് ഇന്ത്യകൾ’ നിലനിൽക്കുന്നു: രാഹുൽ ഗാന്ധി

കോർപ്പറേറ്റ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭത്തിന്റെ 90 ശതമാനവും വെറും 20 കമ്പനികളുടേതാണെന്ന് രാഹുൽ അവകാശപ്പെട്ടു.