യുപിയിൽ മുസ്ലീം യുവാവിനെ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിച്ചു; “ജയ് ശ്രീറാം” എന്ന് വിളിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു; 2പേർ അറസ്റ്റിൽ

ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ ആരും കേൾക്കുന്നില്ല, പോലീസ് ഞങ്ങളുടെ മകനെ പൊക്കി ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പരാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകൾ