1949ൽ ബാബറി മസ്ജിദിനുള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പഴയ രാമവിഗ്രഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു

നിലവിൽ 70 ഏക്കർ സമുച്ചയത്തിനുള്ളിൽ 2.67 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം മാത്രമേ തയ്യാറായിട്ടുള്ളൂ.