ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത്; നിർഭാഗ്യവശാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല; അദാനിക്കെതിരെ മഹുവ മൊയ്ത്ര

ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മിസ്റ്റർ എയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയും എ കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കട്ടെ