ഓണക്കാലത്ത് സപ്ലൈകോ നടത്തിയത് 170 കോടി രൂപയുടെ വില്‍പ്പന

കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 1500 ചന്തയും സംസ്ഥാനത്ത് ഓണക്കാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു. 13 പത്തുമുതല്‍ 40 ശതമാനംവരെ വിലക്കുറവ് നല്‍കിയാണ്