10, 12 ക്ലാസുകളിലെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഉന്നതവിജയികളെ ആദരിക്കാൻ നടൻ വിജയ്

ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി രാഷ്ട്രീയ അഭിലാഷങ്ങൾ വളർത്തിയ വിജയ് തൻ്റെ ഫാൻ ക്ലബ്ബുകളിലൂടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സൗജന്യ വിതരണം, വിദ്യാഭ്യാസ