രാജ്യന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് സാധനങ്ങളുമായിപ്പോയ റഷ്യന്‍ ബഹിരാകാശ വാഹനം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു

രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറപ്പെട്ട റഷ്യയുടെ കാര്‍ഗോ സ്‌പേസ്‌ക്രാഫ്റ്റ് നിയന്ത്രണം വിട്ടു ഭൂമിയിലേക്കു തിരിച്ചുവരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്