ഇന്ത്യയിൽ സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളില്ലാതെ ജോലി ചെയ്ത നൂറോളം ഡോക്ടർമാർ നിരീക്ഷണത്തിൽ: 90 ടൺ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ സെർബിയയിലേക്ക് കയറ്റിയയച്ച് ഇന്ത്യ

90 ടൺ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളടങ്ങിയ രണ്ടാം കാർഗോ ബോയിംഗ് 747 ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബെൽഗ്രേഡലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നെന്നും, സെർബിയൻ സർക്കാർ