പാലക്കാട് എന്റെ ജയത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണമാകുക എന്റെ വ്യക്തിത്വം: ഇ ശ്രീധരന്‍

പാലക്കാട് എന്റെ ജയത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണമാവുന്നത് എന്റെ വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ്. ഈ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രഭാവം ബിജെപിയിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനാലാണ് ബിജെപി