നഴ്സിംഗ് വിദ്യാഥിനികൾക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റു.

തിരുവനന്തപുരം:20 ഓളം നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർതിനികൾക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റു.ജനറൽ ആശുപത്രി സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കോളെജ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നുള്ള