വീണ്ടും വിവാദം; വീണ എസ് നായരുടെ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥനാ നോട്ടീസ് വാഴത്തോട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ

പേരൂർക്കട വാർഡിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ നൽകിയ നോട്ടീസുകളാണ് ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് നിലവിലെ വിലയിരുത്തൽ.