ധമാക്കയിലെ പുതിയ ഗാനം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ ഡിജിറ്റൽ കാഴ്ചക്കാരുമായി മുന്നോട്ട്‌

ഈ ഗാനത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മുൻപിലേക്ക് ബ്ലെസ്‌ലി എന്ന ഒരു പുതിയ ഗായകനെ ഒമർലുലു അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്‌ എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്.