മൂലമറ്റം പവര്‍ഹൗസിലെ ആറ് ജനറേറ്ററുകളില്‍ രണ്ടെണ്ണം തകരാറിലായി

മൂലമറ്റം പവര്‍ഹൗസിലെ ആറ് ജനറേറ്ററുകളില്‍ രണ്ടെണ്ണം തകരാറിലായി. ഇത്കാരണം ഇവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിദിനം 260 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി