കലാഷ്‌നികോവ് ബ്രാന്‍ഡിനായി റഷ്യന്‍ കമ്പനിയുടെ ശ്രമം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യന്ത്രത്തോക്കായ കലാഷ്‌നികോവിന്റെ ബ്രാന്‍ഡ് നെയിം അതിന്റെ അവകാശിയില്‍ നിന്നു നേടാന്‍ റഷ്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കമ്പനി ഇസ്്മാഷ്