കല്ലണ: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ട്; രണ്ടായിരം വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടങ്കിലും ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണയളവിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജം

സെക്കൻറിൽ രണ്ട് ലക്ഷം ഖനയടി വെള്ളം കുതിച്ചൊഴുകുന്ന കാവേരിയിൽ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ്കരികാല ചോളൻ ഈ