സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ഇനിമുതല്‍ ജനന മരണ രജിസ്റ്ററുകള്‍ എന്നേക്കും സൂക്ഷിക്കും

സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ഇനിമുതല്‍ ജനന മരണ രജിസ്റ്ററുകള്‍ എന്നേക്കും സൂക്ഷിക്കും. നേരത്തെ 25 വര്‍ഷത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ജനന രജിസ്റ്ററുകള്‍ ആശുപത്രികളില്‍