ഗുരുജ്യോതി പുരസ്‌ക്കാരം ഒ.എന്‍ .വിക്ക്

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഗുരുജ്യോതി പുരസ്‌ക്കാരം  പ്രശസ്ത കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ ഒ.എന്‍ .വി കുറിപ്പിന്. ശ്രീനാരായണ ധര്‍മ്മസഭയുടെ ഈ പുരസ്‌ക്കാരത്തിന്റെ അവാര്‍ഡ്